ประวัติโรงเรียน

Print

100 3399

100 3381          โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนนิคมธารโตวัฑฒนวิทย์" ตั้งขึ้นเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2519 โดยจังหวัดให้กิ่งอำเภอเปิดเป็นการภายในก่อน  เนื่องจากยังไม่มีที่ดินเป็นของโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการไม่อาจประกาศจัดตั้งเป็นทางการได้  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.ศ.1 จำนวน 1 ห้อง  ตั้งแต่วันที่ 2-8 มิถุนายน 2519 โดยอาศัยหอประชุม โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต  และขอยืมโต๊ะเก้าอี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอบันนังสตา  ยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาช่วย

          

 

           ต่อมาวันที่ 24 เมษายน 2520 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นทางการ  โรงเรียนรับทราบประกาศจัดตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2520  จึงถือวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน  โดยตั้ง โรงเรียนนิคมธารโตวัฑฒนวิทย์ แต่ยังคงอาศัยห้องประชุมของ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตอยู่  ขณะนั้นนิคมสร้างตนเองธารโตได้มอบที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 35 ไร่  1 งาน  เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราวและบ้านพักครู

100 3400          วันที่ 25 มิถุนายน 2522 ย้ายนักเรียน ม.ศ.3 จำนวน 2 ห้องมาเรียนที่อาคารชั่วคราว  และในปีเดียวกันอาคารชั่วคราวหลังที่ 2 ก็สร้างเสร็จ  จึงย้านนักเรียนที่เหลือ คือ ชั้น ม.ศ.2 จำนวน 1 ห้อง และ ม.ศ.1 อีก 2 ห้อง มาเรียนที่อาคารชั่วคราวหลังที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2522 โดยมีครูสอน 13 คน และผู้บริหาร 1 คน

          ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนนิคมธารโตวัฑฒนวิทย์ เป็น "โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์" ชื่อย่อ "ธ.ต.ว." เนื่องจากมีชื่อคล้ายกับ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งสังกัดกองการมัธยมศึกษาและกรมสามัญศึกษาเหมือนกัน100 3393

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เลขที่ 121 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โทรศัพท์ : 0-7329-7024 โทรสาร : 0-7329-7232 e-mail:info@ttws.ac.th